Osobní údaje a GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v rámci výzkumu Scio Research

Transparence a přehlednost toho, jak nakládáme s osobními údaji, které prostřednictvím výzkumu získáme, je pro nás jednou z klíčových hodnot. Dodržujeme GDPR a dbáme na to, aby všechna data i osobní údaje byly přístupné pouze těm, kdo s nimi musí pracovat.

Správce osobních údajů

Scio Research, s.r.o., IČ: 09503307, Pobřežní 658/34, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 337198 (dále jen “Scio Research, s.r.o.” nebo také jen “Správce”). 

Společnost Scio Research považuje ochranu osobních údajů za velice důležitou, a proto jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Na pověřence se lze obracet s žádostí o jakékoliv informace týkající se zpracování osobních údajů, jakož i za účelem uplatnění jakýchkoliv práv souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Email: poverenec@scio.cz

Telefon: 234 705 032

Výzkumná činnost a zpracování osobních údajů

Společnost Scio Research, s.r.o. byla založena v souladu s vizí Scio a ScioŠkol a cílem jejích  projektů je pomocí základního i aplikovaného výzkumu přinášet vědecké poznatky, a prohlubovat porozumění procesu učení a přispívat k pokroku v pedagogice. Výzkum provádíme jak ve spolupráci se ScioŠkolami, tak ve spolupráci s ostatními školami (veřejnými i soukromými) a dalšími subjekty. Zapojení rodičů a dětí do našeho výzkumu nám pomůže rozvíjet pedagogický výzkum v České republice.

Výzkum probíhá podle Etického kodexu Scio Research a dohlíží na něj Etická komise.

Výzkum probíhá za použití těchto metod:

 1. Kvantitativní dotazníkové šetření v elektronické (výjimečně v papírové) podobě. 
 2. Polostrukturované nebo nestrukturované kvalitativní rozhovory.  
 3. Pozorování v rámci školní výuky.  
 4. Experiment 

Veškeré metody, předmět, obsah a průběh výzkumu musí být v souladu s etickým kodexem Scio Research a odsouhlaseny etickou komisí Scio Research. Respondenti jsou vždy informováni, že se účastní výzkumu a účastní se ho dobrovolně. Osobní údaje jsou zpracovávány vždy na základě předchozího souhlasu respondentů, resp. jejich zákonných zástupců.

Jaký druh osobních údajů Scio Research zpracovává?

 • Jméno, příjmení a email rodičů a dětí,
 • odpovědi na otázkách v dotaznících,
 • informace získané při vaužití ostatních výše uvedených výzkumných metod,

dále také

 • demografické údaje (věk, pohlaví) dětí i rodičů, u dětí dále např. na jaké škole se dítě dříve vzdělávalo,
 • propojení demografických údajů rodiče a dítěte, pokud to povaha výzkumu vyžaduje.

Nezpracováváme žádné citlivé údaje (osobní údaje zvláštní kategorie ve smyslu GDPR).

O zpracování případných dalších osobních údajů je respondent informován vždy nejpozději v žádosti o poskytnutí souhlasu se zpracováním takových údajů.

Způsob zpracování osobních údajů, zpracování výsledků výzkumu a jejich publikace

Cíle výzkumu zpravidla vyžadují znát základní sociodemografické údaje o respondentech, případně mít možnost propojit údaje o dětech s údaji o rodičích ve výzkumech, kdy se dotazníkového šetření účastní rodiče i děti. Toto propojení se děje výhradně při elektronickém sběru dat a probíhá na základě párování přihlašovacích údajů dětí a přihlašovacích údajů rodičů (přihlašovací údaje do aplikací sloužících ke sběru dat dodává rodičům a dětem prostřednictvím škol, Scio Research). 

Výsledky dotazníkových šetření, případně další informace získané ostatními výzkumnými metodami, jsou následně pseudonymizovány, tzn. že z databáze, kde jsou uloženy všechny údaje z šetření, jsou vymazány údaje, na základě nichž lze identifikovat jednotlivé účastníky šetření (zpravidla přihlašovací údaje do aplikace, prostřednictvím níž dotazníkové šetření probíhalo) a tyto identifikační údaje jsou nahrazeny “pseudonymem”, který je automaticky vygenerovaný a nelze z něj určit identifikační údaje účastníků šetření. 

Při samotném zpracování výsledků šetření již tedy není možné zjistit, jak konkrétní účastníci na otázky v dotaznících odpovídali a veškeré další analýzy provádíme jen s takto pseudonymizovanými daty. V okamžiku, kdy již nebude např. potřeba propojit výsledky šetření získané postupně v průběhu času, budou z databáze vymazány i pseudonymy a budou nadále data zpracovávána jako zcela anonymní. Okamžikem této anonymizace přestávají být data osobními údaji (už nelze nikterak dohledat, které údaje k jakému účastníkovi patří a je pak už i zcela irelevantní odvolání souhlasu se zpracováním těchto dat).

Data získaná na základě výzkumné činnosti jsou zpracovávány výhradně osobami, které jsou ve Scio Research zaměstnány, případně které na výzkumném projektu se Scio Research spolupracují a mají podepsané dohody o spolupráci a jsou zavázány k mlčenlivosti. 

Individualizované závěry z výzkumu ani žádné jiné výstupy z něj týkající se jednotlivých dětí nebudou sdíleny se školou, s průvodci ani s žádnou jinou třetí osobou. Výsledky dítěte z některých šetření mohou být poskytnuty jako zpětná vazba jeho rodiči.

Při realizaci dotazníkových šetření a získávání relevantních informací a podkladů při využití dalších výzkumných metod spolupracuje Scio Research s jednotlivými ScioŠkolami případně dalšími školami. Dotazníkové šetření probíhá prostřednictvím aplikace ScioDat společnosti www.scio.cz, s.r.o. 

Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních smyslů existence Scio Research je veřejné šíření výsledků nezávislého výzkumu, budou relevantní závěry z výzkumu publikovány v odborných časopisech i neodborných médiích, případně o nich může být referováno na konferencích, workshopech apod. 

Závěry z výzkumů budou publikovány vždy v takové podobě, která nebude obsahovat žádné osobní údaje, publikované informace budou vždy zcela anonymní. 

Práva účastníků výzkumu

Každý, jehož osobní údaje jsou v rámci výzkumu zpracovávány (dále jen „subjekt údajů“), má následující práva. Za dítě je pak může uplatnit zákonný zástupce.

Právo na přístup

Každý má právo se dozvědět, zda jsou nebo nejsou jeho údaje zpracovávány – pokud ano, pak má právo získat přístup k těmto údajům a dále k informacím o účelech, kategoriích údajů, příjemcích, době uložení, o právu podat stížnost, o zdroji údajů (pokud nejsou získány od subjektu údajů), že dochází k automatizovanému rozhodování a dále má právo získat kopii těchto údajů.

Právo na informace

Správce zákonné zástupce a přiměřeně i děti informuje o veškerých způsobech zpracování jejich osobních údajů, a to ať už jde o údaje získané od subjektu údajů, tak i v případě, že údaje získá Správce jiným způsobem. Subjekt údajů má také právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů a Správce mu vyhoví.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce je vymaže. Podmínkou pro výmaz však je splnění některé podmínky stanovené GDPR:

 • Osobní údaje už nejsou potřeba k účelu, ke kterému byly shromážděny.
 • Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje zároveň jiný právní důvod (titul) ke zpracování.
 • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování a neexistuje žádný převažující důvod pro zpracování.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně.
 • Výmaz ukládá právní předpis.
 • Jde o údaje o dítěti shromážděné v souvislosti se službami informační společnosti.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených GDPR (subjekt popírá přesnost údajů; zpracování je protiprávní, avšak subjekt odmítá výmaz; správce údaje nepotřebuje k původnímu účelu, ale subjekt je požaduje pro uplatnění svých nároků; subjekt údajů vznesl námitku). Zpracování údajů se v takovém případě omezí jen na jejich uložení, není-li dán souhlas subjektu s jiným zpracováním.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a Správce dále takové údaje nezpracovává, v případě, že:

 • jde o zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na něm má oprávněný zájem správce, a správce neprokáže převažující zájem na zpracování nad právy a svobodami subjektu údajů.
 • jde o zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Právo podat stížnost

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.