Výsledky výzkumu

Informace o výsledcích výzkumu Scio Research

Sdílíme výsledky našeho výzkumu s širokou veřejností, pedagogy a tvůrci vzdělávací politiky. V našich publikacích nabízíme přehledy ukončených, ale i stále probíhajících, projektů, shrnutí poznatků a doporučení pro praxi. Věříme, že sdílení poznatků z našeho výzkumu může vést ke zkvalitňování vzdělávání v České republice.

Ukončené projekty

Role pedagogického vzdělání v práci průvodců ve ScioŠkolách

Výzkum se zaměřuje na význam vysokoškolského pedagogického vzdělání pro práci průvodcovstva na základních ScioŠkolách. Cílem výzkumu je zmapovat:

 • v čem je (začínajícím) průvodcům a průvodkyním pedagogické vzdělání na ScioŠkolách užitečné,
 • co si začínající průvodci a průvodkyně bez pedagogického vzdělání myslí, že jim kvůli absenci pedagogického vzdělání schází,
 • a z čeho začínající průvodci a průvodkyně bez pedagogického vzdělání při práci na ScioŠkolách čerpají.

Role pedagogického vzdělání v práci průvodců ve ScioŠkolách - zpráva (pdf)


Sociální wellbeing a učení dětí

Kvalitní vztahy mezi dětmi jsou jednou z priorit ScioŠkol. Dlouhodobě pracujeme s hypotézou, že dobré sociální klima a bezpečné prostředí jsou klíčovým předpokladem pro to, aby se děti mohly učit. To se promítá do našeho přístupu k dětem. 

Tento výzkum se věnuje právě vztahu sociálního klimatu ve třídě a učebního pokroku dětí ve ScioŠkolách. Jeho cílem je zjistit, zda je lepší sociální klima ve třídě spojeno s většími učebními pokroky dětí na druhém stupni základních ScioŠkol. 

Sociální wellbeing a učení dětí - zpráva (pdf)


Způsoby rozvoje učební autonomie u dětí

Projekt mapoval hlavní způsoby rozvoje učební autonomie pomocí rešerší a hloubkových rozhovorů s pedagogy, kteří se na téma zaměřují. Mezi zkoumaná témata patřila:

 1. Práce s možností volby ve škole.
 2. Zpětná vazba a ocenění.
 3. Učitel jako vzor učební autonomie.

Výstupem projektu je publikace shrnující průběh a závěry výzkumu shrnující  vědecky podložená doporučení pro rozvoj učební autonomie u dětí.

Detailní informace: research@scio.cz.


Dětská paměť v době internetu

Projekt mapoval měnící se funkci paměti a znalostí v době internetu. Využíval využíval současných mezinárodních poznatků, které se snažil implementovat do českého kontextu.

Výstupem byla prezentace na několika vzdělávacích konferencích (EduZlín březen 2022, sjezd Centra pro rozvoj charakteru, červen 2022).

Lze se domluvit na prezentaci výsledků tohoto projektu na konferenci či jiné vzdělávací akci. V případě zájmu nás kontaktujte.

Detailní informace: research@scio.cz.


Série rešerší na témata související s moderní pedagogikou

Projekt si kladl za cíl šířit evidence-based přístup v českém vzdělávacím kontextu. Výstupem je série veřejně publikovaných článků:

 1. Měly by se děti ve škole učit psát rukou?
 2. Metody výuky čtení a psaní. Která je lepší?
 3. Učí se děti nejlépe “mezi svými”, nebo v heterogenních kolektivech?
 4. Existuje optimální délka vyučovací hodiny?
 5. Psaní rukou, na klávesnici nebo diktování textu?
 6. Jaká by měla být optimální délka výuky?
 7. Optimální velikost školy? Velká nebo malá?
 8. Spánek a škola.

Články je možno citovat a dále je využívat dle standardních licenčních pravidel


Problémy v našem životě

Záměrem tohoto průzkumu bylo získat lepší přehled o tom, jaké typy problémů lidé ve svém životě nejčastěji řeší a jak při tom postupují. Cílem bylo získat lepší podklady pro diskusi o tom, co by měla škola děti učit, aby je lépe připravila na život. Zároveň jsme si chtěli udělat obrázek o tom, zda lidé mají pocit, že jim při řešení jejich současných problémů pomáhá něco, co se naučili ve škole, a pokud ano, co.

Výstupem je veřejně přístupná zpráva z výzkumného šetření.

 

 

 

Probíhající projekty

Mísení různých věkových skupin u žáků na prvním stupni

Projekt zkoumá rozdíly mezi žáky prvních tříd, kteří se vzdělávají ve smíšených věkových skupinách, a kteří se vzdělávají věkově odděleně.

Využívá dotazníkového šetření, hloubkových rozhovorů a experimentálních metod.

Výstupem projektu bude výzkumná zpráva poskytnutá předplatitelům výzkumu a nabídnutá na webu k transferu znalostí.


Využití počítačových her při rozvoji kompetencí ve školách

Projekt mapuje didaktický potenciál současných počítačových her v oblasti rozvoje kompetencí u žáků základních škol.

V rámci projektu pilotujeme a následně vyhodnocujeme využití těchto her ve výuce.

Výstupem bude metodické doporučení pro pedagogy, poskytnuté předplatitelům výzkumu a nabídnuté na webu k transferu znalostí.

 


Volba profesní orientace na základě dat nasnímaných oční kamerou ve virtuální realitě

Projekt č. FW03010082, podpořený Technologickou agenturou České republiky

Projekt zkoumá způsoby měření autoregulace učení u dětí na středních školách pomocí hybridního nástroje kombinujícího technologii virtuální reality s klasickou počítačovou hrou.

Cílem projektu je vytvořit moderní metodu kariérního poradenství.

Realizujeme dílčí části výzkumu pro společnost www.scio.cz, s.r.o., která je jedním z účastníků projektu.